Важно!!! При всички случаи на възстановяване на разходи е необходимо представянето на следните документи:

 1. Писмено ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ – по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с точно попълнена банкова сметка на лицето;
 2. Медицинска карта - ксерокопие;
 3. Служебна бележка (от работодателя при корпоративни договори).

Освен тези документи застрахованото лице трябва да представи и следния комплект документи в зависимост от вида на разходите за възстановяване:

Разходи за прегледи (вкл. дентални)

 1. Амбулаторен лист.
  Документът трябва да е издаден от лекар-специалист по профила на заболяването и да отговаря на изискванията на МЗ за издаването му.
 2. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за здравно обслужване. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват данните на застрахованото лице - трите имена, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата следва четливо и ясно да са изброени поотделно вида на всички закупени стоки и услуги, количеството и тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да следва тази на фактурата. Датата на фактурата и на фискалния бон не може да предхождат тази на амбулаторния лист.

Разходи за изследвания

 1. Амбулаторен лист.
  Документът трябва да е издаден от лекар-специалист по профила на заболяването и да отговаря на изискванията на МЗ за издаването му.
 2. Направление за изпращане за изследване, издадено он лекуващия лекар.
 3. Резултатите от извършените изследвания – оригинал или заверено копие;
 4. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за здравно обслужване. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват данните на застрахованото лице - трите имена, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата следва четливо и ясно да са изброени поотделно вида на всички закупени стоки и услуги, количеството и тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да следва тази на фактурата. Датата на фактурата и на фискалния бон не може да предхождат тази на амбулаторния лист.

Разходи за консервативно болнично лечение (без операция)

 1. Епикриза за проведеното лечение.
 2. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за здравно обслужване. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват данните на застрахованото лице - трите имена, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата следва четливо и ясно да са изброени поотделно вида на всички закупени стоки и услуги, количеството и тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да следва тази на фактурата. Датата на фактурата и на фискалния бон не може да предхождат тази на амбулаторния лист.
 3. Заявление-декларация за предварително уведомление (образец на застрахователя)
  Задължително преди болничното лечение се изпраща до “ЗК Медико-21” АД за предварително одобрение. При неспазване на това изискване застрахователят може да откаже възстановяване на разходите или да ги възстанови частично.

Разходи за оперативно болнично лечение (с операция)

 1. Епикриза за проведеното лечение;
 2. Копие на оперативния протокол, заверен с печат от лечебното заведение.
 3. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за здравно обслужване. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват данните на застрахованото лице - трите имена, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата следва четливо и ясно да са изброени поотделно вида на всички закупени стоки и услуги, количеството и тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да следва тази на фактурата. Датата на фактурата и на фискалния бон не може да предхождат тази на амбулаторния лист.
 4. Заявление-декларация за предварително уведомление (образец на застрахователя)
  Задължително преди болничното лечение се изпраща до “ЗК Медико-21” АД за предварително одобрение. При неспазване на това изискване застрахователят може да откаже възстановяване на разходите или да ги възстанови частично.

Разходи за оперативно болнично с вложени медицински изделия)

 1. Епикриза за проведеното лечение;
 2. Копие на оперативния протокол, заверен с печат от лечебното заведение.
 3. Копие на стикерите на вложените медицински изделия - заверено с печат от лечебното заведение
 4. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за здравно обслужване. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват данните на застрахованото лице - трите имена, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата следва четливо и ясно да са изброени поотделно вида на всички закупени стоки и услуги, количеството и тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да следва тази на фактурата. Датата на фактурата и на фискалния бон не може да предхождат тази на амбулаторния лист.
 5. Заявление-декларация за предварително уведомление (образец на застрахователя)
  Задължително преди болничното лечение се изпраща до “ЗК Медико-21” АД за предварително одобрение. При неспазване на това изискване застрахователят може да откаже възстановяване на разходите или да ги възстанови частично.

Разходи за лекарства

 1. Амбулаторен лист от лекуващия лекар, предписал лекарствата.
 2. Рецепта - оригинал или заверено ясно и четливо копие, която да съдържа следната информация:
  - имена, данните (УИН, лечебно заведение), подпис и печат на лекаря, изписал медикаментите;
  - дата на издаване;
  - лекарствата, като за всяко трябва да се съдържа информация за изписано количество и схема на приложение;
  - данните на застрахованото лице - имена, години, адрес;
  - на гърба на рецептата да има печат на аптеката, отпуснала медикаментите, дата на отпускане и подпис на фармацефт;
  Изписаните лекарства в рецептата трябва да съответстват на тези в амбулаторния лист.
 3. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за здравно обслужване. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват данните на застрахованото лице - трите имена, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата следва четливо и ясно да са изброени поотделно вида на всички закупени стоки и услуги, количеството и тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да следва тази на фактурата. Датата на фактурата и на фискалния бон не може да предхождат тази на амбулаторния лист.

Разходи за лекарства за хронично болни, частично заплащани от НЗОК

 1. Амбулаторен лист от лекуващия лекар, предписал лекарствата.
 2. Рецепта - оригинал или заверено ясно и четливо копие, която да съдържа следната информация:
  - имена, данните (УИН, лечебно заведение), подпис и печат на лекаря, изписал медикаментите;
  - дата на издаване;
  - лекарствата, като за всяко трябва да се съдържа информация за изписано количество и схема на приложение;
  - данните на застрахованото лице - имена, години, адрес;
  - на гърба на рецептата да има печат на аптеката, отпуснала медикаментите, дата на отпускане и подпис на фармацефт;
  Изписаните лекарства в рецептата трябва да съответстват на тези в амбулаторния лист.
 3. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за здравно обслужване. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват данните на застрахованото лице - трите имена, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата следва четливо и ясно да са изброени поотделно вида на всички закупени стоки и услуги, количеството и тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да следва тази на фактурата. Датата на фактурата и на фискалния бон не може да предхождат тази на амбулаторния лист.
 4. Копие от рецептурната книжка с отразени:
  - дата на изписване, медикамент, количество, подпис и печат на личния лекар;
  - дата на изпълнение на рецептата, подпис на фармацефт и печат на аптеката.
  - Ясно и четливо заверено копие на рецепта, която да съдържа и следната информация:
  на рецептата да има печат на аптеката, отпуснала медикаментите, дата на отпускане и подпис на фармацефт;
 5. Други документи, в зависимост от вида на ползваните здравни услуги и стоки.
  Забележка: При възстановяване на разходи за лекарства за хронично болни, частично заплащани от НЗОК, когато няма промяна в терапията, само при първото подаване се представя амбулаторен лист, но всички останали изискуеми документи, изброени по-горе, се изискват да бъдат представени.

Разходи за диоптрични стъкла/лещи

 1. Амбулаторен лист от лекуващия лекар, предписал стъклата.
 2. Рецепта за изписване на стъкла съгласно Наредба № 4/15.01.2001 г. (копие) на МЗ да съдържа:
  - вид диоптрични стъкла/лещи;
  - точно описана корекция за всяко око;
  - собствено и фамилно име на лекаря, предписващ лечението; наименование на лечебното заведение и града; дата на издаване на рецептата; УИН на лекаря;
  - подпис, личен печат на лекаря и печат на лечебното заведение;
  - трите имена на пациента, възрастта и точния адрес;
  - дата на изпълнение на рецептата, подпис на оптик и печат на оптиката.
 3. Представяне на заверено ясно и четливо копие на стикерите/опаковките на закупените диоптрични стъкла /лещи/.
 4. Оригинална фактура с фискален бон.
  В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват данните на застрахованото лице - трите имена, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата следва да са изброени поотделно вида на всички закупени стоки и/или предоставени услуги, количеството и тяхната единична цена. Датата на фискалния бон не може да следва тази на фактурата. Датата на фактурата и на фискалния бон не може да предхождат тази на амбулаторния лист и рецептата.
  Забележка: Въпреки, че във фактурата е необходимо да се вписват вида, количеството и единичната цена на всички стоки и услуги, ЗК Медико-21 АД възстановява само сумата за диоптрични стъкла/лещи. ЗК Медико-21 АД не дължи възстановяване на разходи за стъкла за очила с диоптър по-малък или равен на 0.5, цветни лещи, за рамки за диоптрични стъкла, очила (рамки и стъкла със защитно покритие) за работа с компютър, консумативи, аксесоари, монтаж, почистване, поправка, защитни покрития, фотосолар, цветни и други, както и същите за лещи и консумативи за тях.

Разходи за ваксиниране срещу вирусни заболявания - грип

 1. Амбулаторен лист
 2. Рецепта - оригинал или заверено ясно и четливо копие, която да съдържа следната информация:
  - имена, данните (УИН, лечебно заведение), подпис и печат на лекаря, изписал медикаментите;
  - дата на издаване;
  - лекарствата, като за всяко трябва да се съдържа информация за изписано количество и схема на приложение;
  - данните на застрахованото лице - имена, години, адрес;
  - на гърба на рецептата да има печат на аптеката, отпуснала медикаментите, дата на отпускане и подпис на фармацефт;
 3. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за здравно обслужване. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват данните на застрахованото лице - трите имена, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата следва четливо и ясно да са изброени поотделно вида на всички закупени стоки и услуги, количеството и тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да следва тази на фактурата. Датата на фактурата и на фискалния бон не може да предхождат тази на амбулаторния лист.

Разходи за санаториално лечение - свободно

 1. Един от двата (или и двата) долупосочени документа:
  - Амбулаторен лист от лекуващия лекар
  - Епикриза, подписана от лекуващия лекар и началника на отделението и подпечатана от лечебното заведение, в която са описани показанията и е посочено, че се налага продължение на лечението в санаториални условия.
 2. Медицинско направление (бл. МЗ № 119 а`98) за изпращане на санаториално лечение, издадено от лекар - специалист по профила на заболяването с вписани:
  - данните на застрахованото лице – трите имена, ЕГН, адрес;
  - имена, данните (УИН, лечебно заведение), подпис и печат на лекаря, назначил санаториалното лечение;
  - печат на лечебното заведение;
  - дата на издаване;
  - име на санаториума (към кого се насочва за санаториално лечение);
  - диагноза/и на застрахованото лице, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за санаториалното лечение, както и съответните медицински изследвания. Медицнското направление се издава до 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по санаториално лечение.
 3. Оригинал на физиопроцедурна карта за проведеното лечение: подписана и подпечатана от лекуващия лекар и с печат от санаториума, с назначени и изпълнени отделно по вид и брой процедури, с дати и подписи на ...
 4. Медицински документ със задължително отразени резултатите от лечението, заключенията и препоръките на лекарите във връзка с проведената профилактика и рехабилитация.
 5. Четливи и ясни заверени копия на медицински документи, удостоверяващи историята на заболяването (амбулаторни листове; епикризи; резултати от изследвания - рентгенови снимки, електрокардиограми, други; други документи, според конкретния случай).
 6. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за санаториално обслужване. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват трите имена на осигуреното лице, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата се отразяват дата на постъпване и на напускане на санаториума. Във фактурата следва да са изброени отделно по вид и брой всички закупени медицински и немедицински услуги и тяхната единична цена - броят на нощувките, броят на хранодните, броят и видът на извършените диагностичин и терапевтични процедури и размерът на изразходваните за тях суми. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да се различава от тази на фактурата.
 7. Забележки:
  Възстановяването на разходи за санаториално лечение, за всяко правоимащо лице, включва само и единствено:
  - средствата за не повече от 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г. в сила от 01.01.2010 г.);
  - средствата за нощувки;
  - средствата за хранене;

  Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е до 10 дни (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

  Изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация трябва да са регистрирани по предвидения в закона ред и осъществяват дейност по профилактика и рехабилитация, изрично посочена в учредителния акт.

  По отношение на санаториалното лечение направление и амбулаторен лист се издават преди постъпване в санаториум, фактурата с касов бон и физиопроцедурната карта се издава след приключване на санаториалното лечение. Изисква се документите да бъдат представени в срок до 30 дни от издаването им.

Разходи за санаториално лечение – по НОИ

 1. Един от двата (или и двата) долупосочени документа:
  - Амбулаторен лист от лекуващия лекар
  - Епикриза, подписана от лекуващия лекар и началника на отделението и подпечатана от лечебното заведение, в която са описани показанията и е посочено, че се налага продължение на лечението в санаториални условия.
 2. Медицинско направление (бл. МЗ № 119 а`98) за изпращане на санаториално лечение, издадено от лекар - специалист по профила на заболяването с вписани:
  - данните на застрахованото лице – трите имена, ЕГН, адрес;
  - имена, данните (УИН, лечебно заведение), подпис и печат на лекаря, назначил санаториалното лечение;
  - печат на лечебното заведение;
  - дата на издаване;
  - име на санаториума (към кого се насочва за санаториално лечение);
  - диагноза/и на застрахованото лице, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за санаториалното лечение, както и съответните медицински изследвания. Медицнското направление се издава до 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по санаториално лечение.
 3. Оригинал на физиопроцедурна карта за проведеното лечение: подписана и подпечатана от лекуващия лекар-физиотерапевт, с печат от санаториума, с назначени и изпълнени отделно по вид и брой процедури, с дати и подписи на лицето, провело процедурите.
 4. Медицински документ със задължително отразени резултатите от лечението, заключенията и препоръките на лекарите във връзка с проведената профилактика и рехабилитация
 5. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за санаториално обслужване. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват трите имена на застрахованото лице, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата се отразяват дата на постъпване и на напускане на санаториума. Във фактурата следва да са изброени отделно по вид и брой всички закупени медицински и немедицински услуги и тяхната единична цена - броят на нощувките, броят на хранодните, броят и видът на извършените диагностичин и терапевтични процедури и размерът на изразходваните за тях суми. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да се различава от тази на фактурата.
 6. Забележки:
  Възстановяването на разходи за санаториално лечение, за всяко правоимащо лице, включва само и единствено:
  - средствата за не повече от 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г. в сила от 01.01.2010 г.);
  - средствата за нощувки;
  - средствата за хранене;

  Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е до 10 дни (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

  Изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация (санаториални и рехабилитационни комплекси) трябва да са регистрирани по предвидения в закона ред и осъществяват дейност по профилактика и рехабилитация, изрично посочена в учредителния акт.

  По отношение на санаториалното лечение направление и амбулаторен лист се издават преди постъпване в санаториум, фактурата с касов бон и физиопроцедурната карта се издава след приключване на санаториалното лечение. Изисква се документите да бъдат представени в срок до 30 дни от издаването им.

Разходи за избор на екип (лекар) при операции

 1. Декларация за избор на екип (лекар) - по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Декларацията се попълва и входирана при него не по-късно от 10 работни дни до/от датата на операцията;
 2. Епикриза за проведеното оперативно лечение;
 3. Епикриза или друг медицински документ, удостоверяващ участието в операцията на избраните от екипа медицински и немедицински специалисти (лекари, акушерки, други) /избрания лекар - с изброени имена и специалност;
 4. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за избор на екип (лекар). В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват трите имена на застрахованото лице, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата се отразява услугата „избор на лекар“ или „избор на екип“. Ако има и други плащания, във фактурата следва те да са изброени отделно по вид, брой и тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да се различава от тази на фактурата.
 5. Забележка: В случай, че по обективни причини, лечебното заведение не може да издаде фактура и касов бон с подробно изброени всички услуги и стоки, тогава към нея болницата трябва да се издаде „опис към фактура №.../ от дата ..“ в който да са изброени предоставените стоки и услуги отделно по вид, брой и тяхната единична цена. Описът трябва да бъде подписан и подпечатан от съответния оторизиран служител на ЛЗ. Застархованото лице, следва да представи на застрахователя оригинал на описа, който е неразделна част от фактурата.
 6. Забележка: Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ: „Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Болниците определят цената за избор на лекар/екип за конкретна дейност по чл. 28, като цената за избор на лекар не може да надхвърля 500 лв., а за избор на екип - 900 лв.
  „Допълнителни разпоредби, §1, т. 11 (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) "Екип" е лекарят, извършващ конкретната интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от пациента, заедно с поне един от следните възможни медицински специалисти: друг/други лекари със специалност, различна от специалността на първия лекар, и специалист по здравни грижи.

Разходи за избор на екип (лекар) при раждане

 1. Декларация за избор на екип (лекар) - по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Декларацията се попълва и входира при него в следните срокове:
  - при нормално протичаща бременност – не по-късно от 6 седмици от датата на термина;
  - при патологично протичаща или многоплодна бременност – до 28 гестационна седмица;
 2. Епикриза от лечебното заведение, в което е станало раждането;
 3. Епикриза или друг медицински документ, удостоверяващ участието в раждането на избраните от екипа медицински и немедицински специалисти (лекари, акушерки, други) /избрания лекар - с изброени имена и специалност;
 4. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за избор на екип (лекар). В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват трите имена на застрахованото лице, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата се отразява услугата „избор на лекар“ или „избор на екип“. Ако има и други плащания, във фактурата следва те да са изброени отделно по вид, брой и тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да се различава от тази на фактурата.
 5. Забележки:
  В случай, че по обективни причини, лечебното заведение не може да издаде фактура и касов бон с подробно изброени всички услуги и стоки, тогава към нея болницата трябва да се издаде „опис към фактура №.../ от дата ..“ в който да са изброени предоставените стоки и услуги отделно по вид, брой и тяхната единична цена. Описът трябва да бъде подписан и подпечатан от съответния оторизиран служител на ЛЗ. Застархованото лице, следва да представи на застрахователя оригинал на описа, който е неразделна част от фактурата.

  Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ:
  „Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Болниците определят цената за избор на лекар/екип за конкретна дейност по чл. 28, като цената за избор на лекар не може да надхвърля 500 лв., а за избор на екип - 900 лв.
  „Допълнителни разпоредби, §1, т. 11 (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) "Екип" е лекарят, извършващ конкретната интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от пациента, заедно с поне един от следните възможни

Разходи за раждане и избор на екип (лекар) за новородено дете, което единия от родителите ще застрахова при застрахователя

 1. ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ:
  Предварително подадена молба-декларация / писмо за намерение за застраховане на новородено дете - по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, входирана при него:
  - при нормално протичаща бременност – не по-късно от 6 седмици от датата на термина;
  - при патологично протичаща или многоплодна бременност – до 28 гестационна седмица;
  Платежен документ, удостоверяващ плащане на първата застрахователна премия (заверено копие). Плащането трябва да е направено до 72 часа от раждането.
  Молбата – декларация се входира при застрахователя в следните срокове:
  В случай, че бъдещата майка ще ползва услугата „избор на екип (лекар) при раждане“ с включен неонатолог в екипа - предварително попълнена декларация за избор на екип (лекар) - по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, входирана при него:
  - при нормално протичаща бременност – не по-късно от 6 седмици от датата на термина;
  - при патологично протичаща или многоплодна бременност – до 28 гестационна седмица.
 2. ПОСЛЕДВАЩО ИЗИСКВАЩИ СЕ ДОКУМЕНТИ:
  - Писмено Искане за възстановяване на разходи – по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с банковата сметка на родител;
  - Копие на здравната карта на новороденото (или копие на акта за раждане, в случай, че такава все още не е издадена);
  - Епикриза на новородено дете;
  - Епикриза на родилката;
  - Епикриза или друг медицински документ, удостоверяващ участието в раждането на избраните от екипа медицински и немедицински специалисти (лекари, акушерки, други, включително и неонатолог) /избрания лекар - с изброени имена и специалност;
  - Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи, за избор на екип (лекар). В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват трите имена на родилката, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата се отразява услугата „избор на лекар“ или „избор на екип“. Ако има и други плащания, във фактурата следва те да са изброени отделно по вид, брой и тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да се различава от тази на фактурата.
  - Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за новороденото. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват трите имена на родилката, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата. Във фактурата се отразява всички предоставени стоки и услуги - отделно по вид, брой и с тяхната единична цена. Стойността на фактурата и тази на фискалния бон трябва да съвпадат, като датата на фискалния бон не може да се различава от тази на фактурата.
  В случай, че по обективни причини, лечебното заведение не може да издаде фактура и касов бон с подробно изброени всички услуги и стоки, тогава към нея болницата трябва да се издаде „опис към фактура №.../ от дата ..“ в който да са изброени предоставените стоки и услуги отделно по вид, брой и с тяхната единична цена. Описът трябва да бъде подписан и подпечатан от съответния оторизиран служител на ЛЗ. Застархованото лице, следва да представи на застрахователя оригинал на описа, който е неразделна част от фактурата.

Разходи за санитарен транспорт

 1. Медицински документ – амбулаторен лист и/или епикриза за проведено болнично лечение, с мотивирана препоръка за необходимостта от санитарен транспорт.
 2. Други документи, в зависимост от конкретния случай. Оригинална фактура с фискален бон, удостоверяващи извършените разходи за санитарен транспорт с подробно и четливо указани извършени услуги – начална и крайна точка на предоставения санитарен транспорт; данни за моторното превозно средство, с което е извършен – марка, модел и държавен контролен номер; единична цена (лева за километър, за час или друга формираща цената единица) и обща цена. В частта “Наименование на стоките и услугите” се записват трите имена на застрахованото лице. В горния ляв ъгъл на фактурата се попълват трите имена на застрахованото лице, ЕГН и адрес. В долния ляв ъгъл се попълват данните на лицето, заплатило услугата.

Всички представени медицински документи трябва да отговарят на изискванията на Министерството на здравеопазването.
Всички платежни документи трябва да отговарят на изскванията на Закона за счетоводството.


Застрахователят може да изиска и други документи, в зависимост от вида на ползваните здравни услуги и стоки за доказване основателността на плащането.

Приложения: образци на застрахователя:

Design&Support: PC Services Ltd.