ЗК „Медико 21“ АД предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти - магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от:

 1. Пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;
 2. Експлозия на съд под налягане;
 3. Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия;
 4. Изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);
 5. Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 6. Удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар.
 7. Кражба чрез взлом
 8. Земетресение
 9. и други.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Застрахователна компания „МЕДИКО-21” АД, по-нататък наричана застраховател, по тези Общи условия застрахова имущество на български и чуждестранни юридически лица и еднолични търговци, по-нататък наричани застраховани.

Предмет на застраховката

 1. Срещу заплащане на застрахователна премия застрахователят покрива вреди вследствие на посочените в застрахователната полица рискове на собствено, наето или намиращо се под контрола на застрахования движимо и недвижимо имущество, в това число:
  1.1. Сгради.
  Сграда е постройка, трайно свързана със земята, осигуряваща защита на хора и имущество срещу външни влияния чрез пространствено ограждение.
  1.2. Части от сграда.
  За части от сгради се считат трайно закрепени към сградата настилки, стълби, пилони, подвижни покриви, навеси, рампи, мостове между сгради, товарни площадки, асансьорни шахти, силози, бункери, резервоари за вода, електромеханично задвижвани врати със задвижващите ги елементи, транспаранти, жалузи, канали, галерии и шахти, системи за охрана и други подобни.
  1.3. Движимо имущество са:
  1.3.1 машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар, системи за производство, системи за отопление и вентилация, водопроводни и канализационни системи, осветителни инсталации, измервателни уреди, зидани пещи за производствени цели, обезопасително и индустриално оборудване, санитарно и спортно оборудване, транспортни средства (без регистрираните за движение по пътищата пътни превозни средства, въздухоплавателни средства и плавателни съдове), средства за вътрешнозаводски транспорт, включително вътрешнозаводска противопожарна техника, офис оборудване;
  1.3.2. разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, без незавършено строителство;
  1.3.3. стоково-материални запаси, в това число материали, продукция, суровини, стоки, незавършено производство, консумативи, помощни материали, отпадъци подлежащи на рециклиране, резервни части, твърди и течни горива, смазочни и строителни материали и др. подобни;
  1.3.4. чуждо имущество, ако то се владее и ползва от застрахования на законно основание. Такова имущество се застрахова със съгласие на собственика.
 2. По тези условия не се застраховат:
  2.1. сухопътни моторни и безмоторни превозни средства, включително каравани, ремаркета, колесари и други, регистрирани за движение по пътищата, релсови превозни средства, летателни апарати, плавателни съдове;
  2.2. стенописи, стъклописи, барелефи и други подобни;
  2.3. растения, животни, птици, риби, кошери с пчели;
  2.4. всякакъв вид информационни носители и документи;
  2.5. пари в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях;
  2.6. някои от изключенията могат да бъдат застраховани по специални условия.

Покрити рискове

 1. Застрахователят покрива пълна загуба или частична вреда, наречена по-нататък щета, възникнала вследствие непредвидимо и внезапно проявило се събитие в срока на застраховката, причинено от или в резултат на:
  1.1. Пожар.
  Пожар е поява на огън, който не се ограничава в определено огнище, образува пламък или жарава, разпространява се със собствена сила и причинява пълно или частично изгаряне, обгаряне, овъгляване, тлеене и замърсяване на имуществото от пяна, вода и препарати, използвани при гасене на пожар.
  Застрахователят не дължи обезщетение за:
  - щети на имущество, в което протичат топлинни процеси с огън и топлина, или което технологично се подлага на топлинна обработка;
  - щети от палеж, предизвикал пожар;
  - щети, нанесени на електрически съоръжения при дефекти в изолацията, недостатъчен контакт, късо съединение, техническа неизправност на измервателни, регулиращи и предпазни устройства, напрежение под нормалното. За вреди на застрахованото имущество, вследствие неизправност в електрическата мрежа, предизвикала пожар или експлозия, се изплаща обезщетение;
  - обгаряне, опърляне или стопяване от допир с нагорещени предмети или друга подобна причина;
  - щети, в резултат на въздействието на избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни вещества, поставени в близост до застрахованото имущество, несъответстващи на стандартите и изискванията на компетентните органи, както и за щети от газообразни и прахообразни вещества, изхвърлени в атмосферата от други производства;
  - вреди, причинени от монтирани в нарушение на техническите норми и изисквания електрически и газови инсталации, кабели и проводници;
  - щети от пожар, възникнал вследствие на земетресение.
  1.2. Мълния.
  Мълнията възниква в резултат на съприкосновение между силно наелектризиран облак и земята, между два облака или между отделни части на един и същи облак със силно разрушително действие. В резултат от това се развива висока температура, високо електрическо напрежение и голяма сила на електрическия ток. Мълнията причинява щети на имуществата като запалване, обгаряне, опушване, стопяване или друго механично увреждане. Покриват се само щетите от пряко попадение на мълнията върху имуществото.
  Не се покриват щети нанесени на:
  - електрически съоръжения под въздействието на електрически ток без поява на пламък, напрежение над нормалното, дефекти в изолацията, късо съединение, недостатъчен контакт, техническа неизправност на измервателни, регулиращи и предпазни устройства, претоварване. Но ако в резултат на късо съединение възникне пожар или експлозия, за причинените от тях щети се изплаща обезщетение;
  - електрически уреди или съоръжения вследствие непряко попадение на мълния;
  - прокарани в нарушение на технически норми и изисквания кабели и проводници по въздуха.
  1.3. Експлозия.
  Експлозията е внезапно и мощно разкъсване на корпуса или друга част на съоръжение, предизвикано от силата на намиращите се в него газове, пари или течности с мощно изтичане на съдържанието. При нея настъпва внезапно и мигновено изравняване на налягането, което предизвиква вълнообразно движение на въздуха в определен периметър на действие, съпроводено с проява на разрушителна сила. Щетите се изразяват в разкъсване, счупване, натрошаване, изкривяване, опушване.
  Не се покриват щети причинени от експлозия:
  - съпровождаща технологичен процес;
  - възникнала в гаранционния срок на съоръжението или след ремонт;
  - предизвикана по нареждане на властите, довела до свличане на кални и земни маси вследствие на експлозия.
  1.4. Имплозия.
  Имплозията е мигновено и взривообразно запълване на обем, който е в състояние на вакуум, т.е. налягането в него е по-ниско от това на окръжаващата го среда. Вредите се изразяват в счупване, натрошаване, изкривяване или разкъсване.
  Не се покриват щети:
  - които нямат случаен характер;
  - възникнали в гаранционния срок на съоръжението или след извършен ремонт.
  1.5. Удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него.
  Покриват се щети, нанесени на застраховано имущество причинени от падане на летателния апарат или части от него. Вредите се изразяват в повреждане, натрошаване, изкривяване или запалване. Не се покриват щети:
  - причинени от химически елементи, разпръснати от летателни апарати в атмосферата с цел наторяване.
  1.6. Буря.
  Бурята е движение на въздушни маси със скорост над 15 м/сек., която има разрушително действие, изразяващо се в счупване, накъсване, отнасяне и унищожаване на имуществото.
  Не се покриват щети:
  - на имущество, което по своето естество следва да се съхранява в затворени помещения;
  - вследствие на въздушни течения в резултат на незатворени врати и прозорци;
  - на открити строежи.
  1.7. Ураган.
  Ураганът е движение на въздушни маси със скорост над 30 м/сек., който има разрушително действие изразяващо се в счупване, накъсване, отнасяне и други подобни механични повреди или унищожаване на имущество. Наличието на буря, ураган, както и вихрушка и смерч се доказва по данни на хидрометеорологичните служби, а при липса на наблюдение доказването става по анкетен път посредством характерното им проявление, показания на очевидци, сведения от средствата за масова информация, както и от местни власти и други органи на изпълнителната власт.
  Не се покриват щети:
  - на имущество, което по своето естество следва да се съхранява в затворени помещения;
  - вследствие на въздушни течения в резултат на незатворени врати и прозорци;
  - на открити строежи.
  1.8. Пороен дъжд.
  Пороен дъжд е падане на големи количества валеж за кратко време. Застрахователят покрива щети както от самото попадане на валежа върху имуществото, така и щети, причинени от последиците от поройния дъжд. Щетите се изразяват в измокряне, отнасяне или затлачване. Събитието се доказва с документ от хидрометеорологичните служби, по анкетен път, както и от местните органи на изпълнителната власт.
  Не се покриват щети на:
  - имущество, което по своето естество следва да се съхранява в затворени помещения;
  - открити за ремонт строежи.
  1.9. Градушка.
  Градушката е валеж от ледени зърна или парчета с размер до два и повече сантиметра в диаметър, образувани в мощни гръмотевични облаци, където при силни възходящи течения става замръзване на охладените водни капки и преминаване в твърдо състояние. Освен преките щети се изплаща обезщетение за косвените вреди от измокряне след счупване на стъкла, цигли, керемиди и повреждане на други покривни конструкции.
  Не се покриват щети на имущество:
  - което по своето естество следва да се съхранява в затворени помещения;
  - на открити строежи.
  1.10. Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед.
  Обезщетяват се вредите, причинени тежестта на натрупан сняг, независимо дали той е паднал за кратко време в обилно количество или натрупването е предизвикано в резултат на навявания. Застрахователят покрива щети на застрахованото имущество, причинени от тежестта на естествено натрупан сняг или лед, както и в резултат на измокряне на това имущество от вода, проникнала в резултат на бързо и рязко повишаване на температурите.
  Не се покриват щети:
  - вследствие човешко действие или бездействие;
  - на тенти и други видове навеси, които не са специално предназначени за зимния сезон.
  1.11. Свличане и срутване на земни пластове.
  Откъсване и бавно движение на земни пластове от геоложки характер при внезапно еднократно падане на големи земни или скални маси от същия характер, водещи до срутване или деформиране на сгради, съоръжения или инсталации, засипване, напукване, пропадане или разрушаване на основи, както и увреждане на имущества, намиращи се в тях.
  Не се покриват щети:
  - причинени от свличане и пропадане на земни пластове в рудници и минни галерии и/или вследствие експлозия по нареждане на властите;
  - настъпили в резултат на или вследствие от свойството на някои почви да се свиват и набъбват през различните сезони на годината поради изменение на почвената влага, морска или речна брегова ерозия, което е установено преди или по време на сключване на застраховката;
  - вследствие на нормално слягане на почвата при нови строежи, некачествено строителство или ремонт;
  - вследствие на човешка дейност - изкопни, строителни и взривни работи в кариери, изгребване на земни маси;
  - вследствие некачествено проектиране или изпълнение, или от некачествени материали;
  - от разрушаване на сгради, строителство, ремонт, реконструкция;върху дворове, паркинги, пътища, тротоари, огради, освен ако не са били увредени едновременно със застрахованата сграда.
  1.12. Наводнение.
  Наводнение е разливането на големи количества водни маси, настъпило в резултат на бързо топене на сняг или лед, на интензивни валежи с голяма продължителност, на разливания на реки при повдигане нивото на водата, при скъсване на бентове, язовирни стени и други подобни мелиоративни съоръжения. Щетите от наводнение се изразяват в намокряне, затлачване, събаряне, отнасяне, повреждане на имущества, наводняване на избени помещения, съоръжения, строителни обекти или изкопи.
  Не се покриват щети:
  - когато не са взети мерки за правилното съхраняване на имущества и стоково-материални запаси, съгласно изискванията за съхранението им;
  - в резултат на човешко действие или бездействие.
  1.13. Земетресение.
  Земетресението е раздвижване на земната повърхност от вертикални или хоризонтални сеизмични вълни, съпроводено с тектонични нарушения, вследствие освобождаване на енергия при разрушаване на скалния състав. Щетите се изразяват в напукване или цялостно разрушаване, счупване, повреждане или пълно похабяване на движимо имущество. Наличието на земетресение се доказва от сеизмичната служба към Българска академия на науките, а когато има масов характер, от изпълнителната власт.
  Не се покриват щети на:
  - фрески, стенописи, барелефи и други подобни;
  - незавършено строителство;
  - тераси, стълбища и други външни структури.
  1.14. Кражба чрез взлом.
  Кражба чрез взлом е отнемане на имущество от владението на застрахования без негово съгласие с намерение за противозаконно присвояване чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на застрахованото имущество. Имуществото трябва да се съхранява във вътрешността на сградата, освен ако в полицата не е уговорено друго. Благородни метали, скъпоценни камъни и предмети, изработени от тях, пощенски марки, нумизматични колекции и медали, ценни книжа с обявена стойност, самолетни билети и други подобни се застраховат при условие, че се съхраняват в заключени стоманени каси, сейфове или трезори. Покритието се прекратява, ако имуществото бъде изнесено извън сградата или сградата остане необитаема за повече от 15 последователни дни през срока на застраховката, освен ако сградата е свързана със сигнално-охранителна техника с полицията или с охранителна фирма. Изменение на рисковите обстоятелства може да бъде извършено само със съгласието на застрахователя.
  Не се покриват щети:
  - в случай, че кражбата е осъществена от лица, допуснати от застрахования или наети от него на работа или за охрана;
  - ако имуществото не се съхранява съгласно изискванията на застрахователя.
  1.15. Кражба с използване на техническо средство.
  Това е отнемане на имущество от владението на застрахования без негово съгласие с намерение за противозаконно присвояване чрез използване на техническо средство за отключване на заключващи устройства с предмет, който обикновено не се използва за тази цел.
  Не се покриват щети:
  - от кражба чрез отключване с оригинален ключ или дубликат.
  1.16. Грабеж.
  Грабеж е отнемане на имущество от владението на застрахования с намерение за противозаконно присвояване чрез употреба на сила или заплашване.
  Не се покриват щети:
  - ако се докаже, че застрахованият си е послужил с измама или когато кражбата или грабежа са инсценирани.
  1.17. Злоумишлени действия на трети лица/вандализъм.
  Злоумишлено разрушаване или повреждане на застраховано имущество, включително чрез палеж и/или умишлено използване на взривни устройства и материали. При такова събитие увреденото имущество трябва да е налично при оглед на застрахователя.
  Не се покриват щети:
  - причинени от лица, допуснати до застрахованото имущество със знанието и съгласието на застрахования;
  - в резултат от поставени от застрахования или негови служители, или лица, работещи под негов контрол, или по договор, на избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни вещества, несъвместими по своите химически свойства и в несъответствие със стандартите и изискванията на компетентните органи.
  1.18. Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и вентилационни инсталации Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и вентилационни инсталации и присъединените към тях съоръжения и уреди представлява спукване, избиване, пробиване или счупване на такива инсталации, в резултат на което се нарушава тяхната нормална експлоатация. Щетите се изразяват в намокряне, повреждане или унищожаване на имуществото.
  Не се покриват щети:
  - вследствие износеност, замръзване, корозия, фабричен дефект или изпробване на инсталация;
  - от авария, настъпила при изкопни и строителни работи, ремонт и реконструкция;
  - от намокряне вследствие оставени отворени чешми и кранове;
  - в резултат на авария на спринклерни или други инсталации за разпръскване на вода при пожар;
  - върху неизползвани, оставени без надзор или недовършени сгради;
  - в резултат на запушване на водопроводни, канализационни и отоплителни инсталации;
  - вследствие на земетресение.
  1.19. Авария на спринклерни инсталации.
  Покриват се щети на имущество в резултат на внезапно и непредвидено изтичане на вода или течности от инсталирана в застрахования обект спринклерна инсталация. Към спринклерните инсталации се причисляват източниците за черпене на вода, водоснабдителните тръби, предпазни вентили, мрежата от тръби и дюзи на инсталацията, заедно с принадлежащите към тях арматури, които служат изключително и само за експлоатацията на спринклерната система. Застрахователят дължи обезщетение при условие, че спринклерната система е одобрена от съответната оторизирана служба и периодично е проверявана от квалифициран технически персонал.
  Не се покриват щети:
  - на самото оборудване за гасене;
  - възникнали по време на проби на налягането, извършване на инспекции, проверки и работи по поддръжката;
  - в резултат на промени или ремонтни работи по сградата или спринклерната инсталация;
  - причинени от изгниване, ръждясване или плесен.
  1.20. Счупване на стъкла.
  Изплащат се щети, в случай че е нарушена целостта по цялата дебелина на стъклата на прозорци, врати, рекламни надписи, табели и други трайно монтирани стъкла.
  Не се покриват щети:
  - съществуващи преди началото на застраховката;
  - възникнали при извършване на ремонт, реконструкция или промени на застрахованото имущество;
  - последици от слягане на рамките и укрепващите стъклата конструкции в гаранционен срок, след ремонт или първоначално предаване на сградата за ползване и експлоатация, или на не добре укрепени стъкла;
  - дължащи се на некачествен или неправилен монтаж и/или изработка;
  - настъпили в резултат на естествено износване на осветителни тела в рекламните табели и надписи;
  - настъпили в резултат на въздушно течение от незатворени врати и прозорци;
  - изразяващи се в повреждане само на повърхността на стъклото, драскотини или отлюспване;
  - настъпили в необитаеми или неизползваеми помещения, оставени без надзор повече от 30 дни.
  1.21. Счупване на вътрешни стъкла.
  Застрахователят дължи обезщетение за щети, нанесени от случайно счупване на трайно закрепени стъкла, монтирани на търговски щандове, стелажи, хладилни витрини, стенни огледала или стъклопакети. Стъклото се счита за счупено, ако по цялата му дебелина има пропукване.
  Не се покриват щети:
  - съществуващи преди началото на застраховката;
  - изразяващи се в драскотини и отлюспване.
  1.22. Удар от пътно превозно средство или животно.
  Покриват се щети на имуществото, при условие че пътното превозно средство и/или животното не е собственост и/или под контрола на застрахования.
  1.23. Индиректно (непряко) попадение на мълния.
  Покриват се щети на имущество, изразяващи се в запалване, стопяване, обгаряне, опушване, счупване или по друг начин увреждане на имуществото при мълния, попаднала посредством електрически кабел или инсталация.
  1.24. Авария с товаро-разтоварни машини.
  Покрива се сблъскване на машините по време на работа с подвижни или неподвижни предмети, падане, обръщане, дерайлиране, скъсване на въжета или счупване на части и детайли. Вредите включват счупване, натрошаване или друго механично увреждане на застрахованото имущество.
  Не се покриват щети:
  - на авариралата машина;
  - в резултат на неправилно и/или недостатъчно укрепване предизвикало аварията;
  - вследствие на недостатъчна, липсваща или неподходяща квалификация на оператора или след употреба на алкохол или на друго упойващо вещество от оператора.
  1.25. Действие на морски вълни.
  Морските вълни представляват непрекъсната смяна на състоянието на водните маси в резултат на силен вятър, подводни земетресения, вулканични изригвания, колебания в атмосферното налягане, приливи и отливи и др. Вредите се изразяват в разрушаване, унищожаване, повреждане или отнасяне на имущество, намиращо се на бреговата линия.
  Не се покриват щети:
  - на имущества, обичайно намиращи се в морето;
  - на неправилно съхранявани и стопанисвани имущества;
  - причинени от морска брегова ерозия.
  1.26. Пушек и дим.
  Покриват се щети на имущество в резултат на внезапно и непредвидимо изпускане на пушек и дим от отоплителни уреди, перални и сушилни машини, готварско оборудване или други отоплителни системи, намиращи се в застрахования обект.Не се покриват щети в резултат на продължително въздействие на пушек и дим.
  1.27. Късо съединение.
  Късо съединение е случайно създадена връзка в електрическата верига между две точки с различен потенциал, при което силата на електрическия ток е със стойност, за която веригата не е била проектирана.
  1.28. Токов удар.
  Токов удар е внезапно изменение на стойностите на електрическото захранване. Характеризира се с подаване на напрежение, по-високо от стандартното, пренапрежение, индуцирано от различни аномалии в електрическите станции или подстанции, включително от природни бедствия, които не оставят видими външни следи, непряко попадение на мълния, моментно късо съединение в инсталациите за пренасяне и трансформиране на електроенергия, внезапни включване и изключване на електрически комутатори и защити. Щетите се изразяват в разрушаване, повреда, изменение на техническите характеристики на електрически или електронни устройства и системи, свързани с електрозахранването.
  Не се покриват щети:
  - при неизправни електрически уреди и апарати или неизправност в електрическата инсталация;
  - нарушение на електротехническите норми за поддръжка и експлоатация, разхлабени връзки, използване на предпазители с нестандартно висока проводимост, претоварване на електрическата мрежа и други;
  - неизправна мълниезащитна система;
  - естествено изхабяване, скрит дефект на устройства в гаранционен срок;
  - неправилно и несъобразено с инструкциите ползване на електрическите уреди, устройства и апарати.

Покрити присъщи разходи

 1. Застрахователят обезщетява, до лимита посочен в застрахователния договор, някои от направените разходи при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на полицата.
  1.1. Разходи за гасене на пожар.
  В тези разходи са включени разходите за използване на химически вещества и пожарогасителни средства. Не се покриват разходите за ползване на обществена противопожарна служба;
  1.2. Разходи за разчистване на развалини и останки.
  Покриват се реално направените разходи за разчистване, разглобяване, ограждане, укрепване или разрушаване на останки от увреденото имущество, намиращи се на адреса на застрахованото имущество.
  1.3. Разходи за преглед, извозване и депониране на увреденото имущество. Не се покриват разходите за замърсяване на вода и въздух.
  1.4. Разходи, които в изпълнение на нормативни изисквания надвишават разходите за възстановяване на увреденото имущество.
  1.5. Разходите за хонорари и разноски на експерти, проектанти, архитекти, инженери, направени във връзка възстановяването на застрахованото имущество.

Общи изключения

 1. По тези Общи условия застрахователят не дължи обезщетение за щети или загуби, причинени от или вследствие на:
  1.1. нормално износване и остаряване, фабрични дефекти, корозия, загниване, мухъл и плесен, вреди от животни, птици, заразяване, замърсяване и други подобни;
  1.2. умишлени действия или бездействия, груба небрежност или неполагане на дължима грижа от застрахования, и/или негови служители и/или лица, работещи под негов контрол;
  1.3. грешки в проектирането, некачествен ремонт или монтаж, нарушени строително-технически норми и изисквания;
  1.4. поставяне на избухливи или запалителни материали или открити източници на огън в близост до застрахованото имущество;
  1.5. неспазване на технологията за съхранение на имуществото, безстопанственост;
  1.6. вреди и повреди по електрическата мрежа и присъединените към нея уреди, щети настъпили поради износеност или изхабяване на части от мрежата или фабричен дефект;
  1.7. загуба на доход, загуби от обезценка, лишаване от възможност за ползване, пропуснати ползи, глоби, лихви, неустойки, и други косвени вреди;
  1.8. ударни вълни, причинени от летателни апарати, движещи се със звукова или свръхзвукова скорост;
  1.9. действието на подпочвени води;
  1.10. война, инвазия, враждебни и военни действия (независимо дали е обявена война или не), гражданска война, въстание, бунт, революция, граждански размирици придобиващи размера на или равнозначни на въстание, военен преврат или узурпиране на властта;
  1.11. безредици, граждански вълнения, стачки, стачкоизменници, локаут работници или лица, участващи в безредици или злонамерени лица, действащи в полза на или във връзка с политически организации;
  1.12. конфискация, реквизиция, национализация или други подобни мерки, които е предприело или се е опитало да предприеме всяко правителство или организация, която е на власт или се стреми да завземе властта;
  1.13. атомни и ядрени експлозии, въздействие на радиоактивни продукти, замърсяване с радиоактивност от ядрено гориво или ядрени отпадъци, получени в резултат на процес на горене на ядрено гориво, йонизираща радиация, нарушаване на установените мерки и изисквания за ядрена безопасност, довели до нарушение на условията и лимитите на радиационно въздействие върху околната среда, съгласно действащите български и международни норми и стандарти;
  1.14. какъвто и да било акт на тероризъм. Не се покриват щети, причинени пряко или косвено от терористични актове. Терористични актове са всички действия на лица или групи от лица за постигане на политически, етнически, религиозни, идеологически или други подобни цели, предназначени за всяване на страх и ужас сред населението или на части от населението, като по този начин бъде упражнявано влияние върху правителство или държавен орган. За целите на застраховката, акт на тероризъм означава включително, но не само, използването на сила или насилие и/или заплаха от който и да е човек или група/и от хора, независимо дали действат сами и/или от името на, или във връзка с каквато и да било организация/и, или правителство/а, обвързани с политически, религиозни, идеологически или подобни цели, включително намерение за въздействие върху което и да било правителство и/или поставянето на обществото или част от него в позиция на страх.
 2. Не се покриват вреди, настъпили преди началото на срока на застраховката.
 3. Срещу заплащане на допълнителна премия застрахователят може да покрие някои от изключенията по тези Общи условия.

Сключване на застраховка

 1. Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение-въпросник, попълнено от застрахования, оригиналът на което остава при застрахователя. Въз основа на предложението застрахователят издава застрахователна полица или сертификат, удостоверяващ сключването на застраховката. Неразделна част от застрахователния договор са Общите условия, специалните условия, клаузите, добавъците и приложенията.
  1.1. При сключването на застрахователния договор застрахованият или негов представител е длъжен да отговори точно и изчерпателно на поставените от застрахователя въпроси относно съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за определяне на риска.
  1.2. В случай, че застрахованият е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при наличието на което застрахователят не би сключил договора, застрахователят има право да прекрати договора в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. При това застрахователят не дължи връщане на платената част от премията и има право да иска плащането й за периода до прекратяването на договора.
  1.3. Ако съзнателно и неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е от такъв характер, че застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. Ако застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последиците по предходната точка.
  1.4. При сключване на застраховката застрахователят може да поиска да извърши оглед на имуществото и може да откаже сключване на застраховката, ако имуществото е в лошо състояние или ако настъпването на застрахователно събитие е неизбежно. Застрахователят не носи отговорност за невъзстановени щети, констатирани при сключване на застраховката.
  1.5. При смяна на адреса на застрахованото имущество застрахованият е длъжен незабавно да съобщи на застрахователя новия адрес. До получаване на съобщението от застрахователя съобщенията, изпратени от него на застрахования на обявения в договора адрес, се считат за връчени с всички предвидени в закона или договора правни последици.

Срок на действие и прекратяване на застраховката

 1. Застраховката се сключва за срок от 1 (една) година, влиза в сила от 00.00 (нула) часа на деня, посочен в застрахователната полица за начало на застраховката и изтича в 24.00 (двадесет и четири) часа на деня, посочен за край на полицата. При взаимна договореност между страните застраховката може да бъде сключена и за срок различен от 1 (една) година. Застраховката влиза в сила при условие, че е платена цялата дължима премия или първата разсрочена вноска от разсрочената застрахователна премия, освен ако не е договорено друго.
 2. Застраховка, сключена за срок по-дълъг от шест месеца, може да бъде прекратена от всяка една от страните с изпращане на 15-дневно предизвестие.
 3. При предсрочно прекратяване на застраховката, по която не са изплащани и не се дължат обезщетения:
  3.1. от застрахователя - той връща на застрахования премия, изчислена пропорционално от времето на прекратяването до изтичане на срока на застраховката;
  3.2. от застрахования – той има право на връщане на застрахователна премия след приспадане на дължимата премия за времето от началото на застраховката до прекратяването й, изчислена по краткосрочната тарифа на застрахователите, включително направените административно-стопански разходи.
 4. При предсрочно прекратяване на застраховката, по която са изплащани или се дължат обезщетения, не се връща частта от премия за изтеклия срок на застраховката, а неиздължената премия за срока до датата на прекратяване е дължима и се удържа от обезщетението.

Прехвърляне на собствеността и подновяване

 1. При прехвърляне на собствеността на имуществото застраховката може да бъде прехвърлена на новия собственик, със съгласието на стария собственик, до изтичане на срока й. Съгласието на стария собственик се предполага, ако той е предал оригинала на застрахователната полица на новия собственик. В този случай, на основание подаден писмено предложение от новия собственик, се издава добавък към застрахователната полица.
 2. Ако в срок до 15 (петнадесет) дни от прехвърляне на собствеността, включително при наследяване, новият собственик не подаде предложението по предходната точка, застраховката се прекратява към 24.00 (двадесет и четири) часа на датата на изтичане на този срок.
 3. Ако застрахователят не се е съгласил застраховката да бъде прехвърлена, тя се прекратява, считано от датата на прехвърляне на имуществото, като на застрахования се връща застрахователна премия по краткосрочната тарифа на застрахователя, като се приспадат направените административно-стопански разходи.
 4. Застраховка може да бъде сключена в полза на трето лице, при условие че третото лице има застрахователен интерес по силата на договор със застрахования и/или друго правоотношение. В застрахователния договор се вписват данните на ползващото лице и начина, по който то може да бъде определено. Застрахованият няма право да иска изменения и допълнения, ограничаващи действието на застраховката и/или правата на ползващото лице, без писменото съгласие на ползващото лице.
 5. Подновяването на застраховката се документира с издаване на нова застрахователната полица.

Застрахователна сума

 1. При сключване на застраховката застрахованият посочва застрахователната сума. Отговорността на застрахователя е до размера на застрахователната сума.
 2. Обявената от застрахования стойност на имуществото може да бъде действителната или възстановителната:
  2.1. действителна е стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество;
  2.2. възстановителна стойност е стойността, срещу която може да се купи друго имущество от същия вид и качество, в това число с всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж, разглобяване, сглобяване и други.
 3. По тези Общи условия застраховката се сключва на база възстановителна стойност на имуществото.
 4. Произведения на изкуството се застраховат на стойност, определена от лицензиран експерт-оценител.
 5. Застраховката може да се сключи и с уговорка срещу първи риск. В случай на застрахователно събитие се обезщетява пълният размер на вредата, доколкото тя не надвишава посочената в застрахователната полица застрахователна сума.

Застрахователна премия

 1. Застрахователната премия е сумата, която застрахованият дължи на застрахователя и срещу която се покриват рисковете по сключения застрахователен договор. Застрахователната премия се определя от застрахователя.
 2. Застрахователната премия е платима еднократно или на разсрочени вноски. Застрахователната премия или първата разсрочена вноска се плащат при сключването на застрахователния договор, освен ако в полицата не е уговорено друго.
 3. Ако дължимата застрахователна премия или първата разсрочена вноска от разсрочената застрахователна премия не е платена в указания срок и не е договорено отсрочено плащане, застраховката става невалидна и се прекратява автоматично към началото си.
 4. При разсрочено плащане на застрахователната премия, вноските се плащат в сроковете, посочени в застрахователния договор. При неплащане на която и да е разсрочена вноска, договорът се счита за прекратен след изтичане на 15-дневен срок от датата на падежа на вноската.
 5. Когато застраховката е сключена за срок по-кратък от една година, застрахователната премия се изчислява по краткосрочната тарифа на застрахователя и се заплаща еднократно.
 6. В случай, че в срока на застраховката застрахователният риск се увеличи или намали, всяка от страните може да иска съответно увеличение или намаление на застрахователната премия или да прекрати договора.

Задължения на застрахования през срока на застраховката

 1. През срока на застраховката застрахованият е длъжен:
  1.1. да поддържа застрахованото имущество в изправност и да полага за него грижа на добър стопанин;
  1.2. да уведомява застрахователя:
  1.2.1. за осъществени, от него или други лица, изменения на застрахованото имущество, които биха увеличили риска;
  1.2.2. за извършвано преустройство на имуществото от един тип в друг, отдаване под наем, аренда или лизинг, или ако сградата, в която се намира застрахованото имущество, стане необитаема;
  1.3. да осигури достъп на застрахователя до застрахованото имущество и да спазва указанията му за отстраняване на установените нередности;
  1.4. да спазва всички изисквания за безопасност, произтичащи от законодателството и предписанията на компетентните органи;
  1.5. да вземе всички мерки за предотвратяване на застрахователно събитие.
 2. В случай на настъпване на застрахователно събитие вследствие неизпълнение на горните задължения, застрахователят може да намали застрахователното обезщетение или изцяло да откаже плащане.

Застрахователно събитие

 1. Застрахователно събитие е настъпване на риск, покрит по условията на полицата в срока на застраховката. Всички събития, възникнали в рамките на 72 (седемдесет и два) часа по една и съща причина, се считат за едно застрахователно събитие.
 2. При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е задължен:
  2.1. да вземе всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване намаляване и ограничаване на щетите на застрахованото имущество;
  2.2. да уведоми незабавно съответните органи на властта, ако това се налага от естеството на събитието;
  2.3. да уведоми застрахователя, но не по-късно от 7 (седем) дни след узнаването на застрахователното събитие, а при кражба чрез взлом и грабеж срокът за уведомяване е 24 (двадесет и четири) часа от узнаването, като този срок тече само в работни дни;
  2.4. да не променя състоянието на увреденото имущество без разрешение на застрахователя, с изключение на случаите, когато това е необходимо за минимизиране на щетите;
  2.5. да обезпечи правата си срещу трети лица, виновно причинили щетата;
  2.6. да осигури свободен достъп на застрахователя или негов представител до увреденото имущество и да съдейства за установяване размера на щетите преди отстраняването им.
 3. Застрахователят или негов представител извършва оглед и описва щетите на увреденото имущество в присъствието на застрахования или негов представител. При необходимост застрахователят назначава вещо лице, което прави оценка на щетите. При несъгласие с направената оценка, застрахованият има право да назначи свое вещо лице. При несъгласие на двете вещи лица с констатациите от огледа страните привличат трето вещо лице. Всяка от страните заплаща разноските на своето вещо лице и половината от разноските за третото вещо лице. Ако вещото лице е общо, застрахователят поема изцяло разноските му.
 4. По време на огледа се съставя констативен протокол, който отразява фактите и обстоятелствата във връзка с настъпилото застрахователно събитие и който се подписва от застрахователя или негов представител и от застрахования или негов представител.
 5. Застрахователят има право да участва в спасяването на увреденото имущество, като посочва необходимите мерки за това.

Застрахователно обезщетение

 1. При настъпило застрахователно събитие, покрито по условията на полицата, застрахованият има право да получи застрахователно обезщетение, като докаже:
  1.1. наличието на валиден застрахователен договор, като представи застрахователна полица или сертификат;
  1.2. настъпването на застрахователното събитие, като представи документи, издадени от съответните органи на властта, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие. При обективна невъзможност да се снабди с документи, застрахованият е длъжен да посочи в писмена декларация обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие с предполагаеми причини или да представи свидетелски показания;
  1.3. размера на щетите, като представи документи, удостоверяващи размера на вредите и/или направените разходи.
 2. По искане на застрахователя застрахованият е длъжен да представи и други документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие по основание и размер.
 3. Въз основа на представените доказателства застрахователят изплаща застрахователно обезщетение на застрахования за:
  3.1. пълна загуба на застрахованото имущество. Пълна загуба е налице, когато в резултат на застрахователно събитие то е увредено до степен на негодност за използване, имуществото е откраднато или разходите за възстановяването му ще надхвърлят 80% (осемдесет процента) от застрахователната сума. Застрахователят може да избере да плати обезщетение за пълната загуба или да замени имуществото с друго от същия вид и качество. При плащане на обезщетение за пълна загуба унищоженото/липсващо имущество отпада от покритието по застраховката заедно със съответстващата му застрахователна сума.
  3.2. частична щета на имуществото. Частична щета се обезщетява чрез заплащане разумната стойност на ремонта, извършен с писменото съгласие на застрахователя и/или на база оценка на щетите, определени от вещо лице, или по споразумение със застрахования. При плащане на частична щета застрахователната сума за това имущество се намалява с размера на платеното обезщетение.
 4. Договорените в полицата застраховани разходи, направени с писменото съгласие на застрахователя, се изплащат до действителния им размер, но не повече от лимита посочен в полицата.
 5. От обезщетението се приспада уговореното в полицата самоучастие.
 6. От дължимото обезщетение застрахователят има право да приспадне:
  6.1. всички свои вземания, произтичащи от договорните отношения по тази застраховка;
  6.2. сумите, които застрахованият е получил като обезщетение от трети лица, причинили вредата;
  6.3. стойността на останките, запазените части от увреденото имущество, които могат да бъдат реализирани.
 7. В случаите, когато се установи, че за увреденото имущество има друга застраховка, покриваща същите рискове, застрахователят отговаря в такава пропорция, в каквато застрахователната сума се отнася към общата застрахователна сума на тази застраховка или другите застраховки.
 8. При умишлено декларирани от застрахования неверни обстоятелства във връзка с причините за възникване на щетата или при използване на документи с невярно съдържание, или при неизпълнение на задължения си по тези Общи условия, застрахователят може да намали застрахователното обезщетение или да откаже изплащане на щетата, без да връща застрахователна премия.
 9. Обезщетението по застраховка сключена във валута се изплаща в лева по централния курс на БНБ за деня на изплащането му.
 10. Изплащането на застрахователното обезщетение се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни от получаване на всички необходими доказателства.

Териториална валидност

 1. По настоящите Общи условия застрахователното покритие е валидно за територията на Република България на посочения в застрахователния договор адрес.

Регрес

 1. В случай, когато щетата е причинена от трети лица, застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените за неговото определяне разноски.
 2. Отказът на застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо застрахователя за и при упражняване на неговите регресни права.

Подсъдност

 1. Искове във връзка със спорове между страните по тази застраховка се предявяват пред компетентния български съд.

Давност

 1. Всички права и задължения, произтичащи от застрахователния договор, се погасяват с изтичане на 3 (три) години от датата на настъпване на застрахователното събитие. Тези условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани със специални условия, клаузи или добавъци. Тези Общи условия са приети от Управителния съвет на ЗК ”Медико - 21” АД на 30.04.2014 год. и са в сила от 01.05.2014 год.
Design&Support: PC Services Ltd.